Projekty UE

 

 

      

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Automatyczny system kontroli i monitorowania obciążeń własnych i użytkowych konstrukcji rusztowań”

 

Celem projektu jest opracowanie nowego urządzenia, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań. Umożliwi ono dokonywanie dokładnych pomiarów nacisków wywieranych przez rusztowanie na podłoże, pozwoli na wprowadzenie stałego nadzoru i monitoringu konstrukcji rusztowania.

 

Efektem projektu będzie innowacyjne urządzenie służące do prowadzenia stałego nadzoru i monitorowania konstrukcji rusztowań.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017–31.07.2018

Wartość projektu: 405.900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 274.975,00 zł